(V.)M.B.O.Loopbaanbegeleiding, communicatie en intake

Voorstel voor de intakeprocedure: loopbaan van de leerling is een gezamenlijk belang

"Roel, er zijn veel veranderingen binnen het mbo, zoals de invoering van probleemgestuurd onderwijs en competentiegericht leren. Zijn de voorstellen die er nu liggen voor de intake wel toereikend, of moeten we ze verder afstemmen op de ontwikkelingen?" Bart Midavaine van de Jac. Fruytier s.g. en Roel van Beijnum van het Hoornbeeck College, beide leden van de stuurgroep, maken met een gezamenlijke presentatie aanschouwelijk wat er in het aansluitingsproject bereikt is: vmbo en mbo hebben leren samenwerken. "Dat was toch wel uniek,'' vindt Midavaine. "Vmbo en mbo zaten als gelijkwaardige partners rond de tafel, met een gezamenlijk belang: de loopbaan van de leerling."

De samenwerking in het aansluitingsproject leverde onder andere een procedurevoorstel op voor de intake in het mbo. Werkgroepleider Arie Boele deed tijdens zijn workshop de grote lijn daarvan uit de doeken. De leerling houdt in groep 3 en 4 van het vmbo een portfolio bij. In het examenjaar meldt hij zich aan bij het Hoornbeeck College, met het standaard aanmeldingsformulier van het college. Daarop wordt nu ook aan leerlingen of ouders gevraagd of ze willen tekenen voor akkoord met uitwisseling van gegevens tussen vmbo en mbo. Het Hoornbeeck College stuurt de leerling vervolgens een bericht of hij wordt toegelaten en voegt daarbij een nieuw intakevragenformulier. De werkgroep ontwikkelde dit in samenwerking met de kwaliteitszorggroep van het Hoornbeeck College. Op het formulier wordt zowel aan de leerling als aan diens decaan, leerlingbegeleider of mentor gevraagd naar de capaciteiten, de persoonsontwikkeling, de leerprestaties en het schoolgedrag van de leerling. Iedere sector van het Hoornbeeck College houdt met de toegelaten leerlingen een intakegesprek. Daarin spelen het portfolio en het intakevragenformulier een belangrijke rol.

Discussie
Overige resultaten Loopbaanbegeleiding/Communicatie & intake
  • Een inventarisatie van activiteiten voor loopbaanbegeleiding vanaf vmbo-2. Voorbeelden zijn mentorlessen, voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen, meeloopdagen, stages en een beroepenmarkt.
  • Adviezen voor de samenwerking op het gebied van stages. Het voorstel is per sector een gezamenlijke werkgroep te vormen die onder andere stageadressen uitwisselt, stageperiodes op elkaar afstemt, kennis deelt en een stagefonds opzet.
  • Een leerlingprofiel voor de opleidingen Helpende Welzijn niveau 2, Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 en 4 en Onderwijsassistent niveau 4. De andere sectoren kunnen deze als voorbeelden gebruiken voor het opstellen van soortgelijke profielen.
  • Een voorstel voor terugkoppeling van mbo naar vmbo van de volgende gegevens: algemene aansluitingsproblemen, cijfers 1e jaar, wijziging van studierichting en voortijdige beëindiging van de studie, niveauwisseling tijdens of aan het eind van het 1e jaar en gegevens over de vervolgstudie na niveau 2.
  • Adviezen voor de aanstelling van een centraal aanspreekpunt op het Hoornbeeck College en de vmbo-scholen.
  • Het voorstel ligt er nu, maar wat kunnen en willen we ermee in de praktijk? De stuurgroepleden Midavaine en Van Beijnum gaan daarover in gesprek. Van Beijnum is blij met het nieuwe intakeformulier en de informatie die het verschaft over het profiel van de leerling. "Dat zijn voor ons belangrijke vragen: wie krijgen wij op school, wat kan en wil de leerling, wat heeft hij al gepresteerd en hoe kunnen we zijn mbo-loopbaan daar het beste op afstemmen?" Binnen de sector gezondheidszorg start het Hoornbeeck College volgend jaar met het nieuwe formulier en het is de bedoeling dat de andere opleidingen volgen. Of alle opleidingen ook de aanbevolen intakegesprekken met de aankomende student gaan voeren, is nog in bespreking binnen het management. Een wens voor de toekomst vindt van Beijnum dat er meer informatie wordt overgedragen over pedagogisch-didactische aspecten en dat naast het studentenprofiel ook het beroepsprofiel al enigszins wordt neergezet.

    Leerproces
    Midavaine gaat vervolgens in op het portfolio. "Het is in het vmbo uitgezet en wordt door veel docenten met enthousiasme begeleid. Maar het succes valt of staat met het vervolg in het mbo. Sluiten jullie bij ons aan?'' Binnen de nieuwe opleiding tot verpleegkundige wordt komend schooljaar structureel een aantal uren per week gewerkt aan een portfolio, laat Van Beijnum weten. Een portfolio moet volgens hem niet alleen een showtas zijn van wat de leerling gedaan heeft, maar moet een onderdeel zijn van het leerproces."Die dimensie mag in het vmbo nog wat sterker worden neergezet," geeft hij mee als tip voor het vervolgtraject.